1- .

2-

‏ ‏ ‏ ǡ ‏ .

‏ .
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 1.


ǡ ‏ ‏ .

2.

ɡ

‏ ‏ .

‏ [ ] ‏ .


1-‏ ‏ ‏ ‏ : 1 : 278
2-‏ ‏ ‏ ‏ : 1 : 278